Факултативен курс по лазерна дентална медицина за студенти – зимен семестър 2013

Въз основа на решение на Академичния съвет на Медицински Университет Пловдив с Протокол №3/05.04.2012 (PDF) и с уведомително писмо на Факултетът по Дентална Медицина (PDF) се  обявява „Факултативен лекционен и практичен курс по лазерна дентална медицина за студенти“ – зимен семестър 2013.

ЛЕКТОРИ

  • Доц. Георги ТОМОВ, дм – Ръководител на Отдел Орална Патология към Катедра по Пародонтология и ЗОЛ
  • Доц. Пламен ЗАГОРЧЕВ, дфн – Kатедра по Медицинска физика и биофизика
  • Д-р Веселина БОЗАЛИЕВА (външен лектор)

АСИСТЕНТИ

ПРОГРАМА НА КУРСА

ТЕОРЕТИЧЕН МОДУЛ

25.10.2013 г.
15:30 ч.
I Аудитория
на ФДМ
Лекция 1 – Доц. ЗАГОРЧЕВ
Физика на лазерите (част I-ва). Физична основа на лазерите и развитие на лазерните технологии. Източници на лазерно излъчване. Устройство на лазерен апарат: оптични кабели, отразяващи огледала, колимиращи лещи, работни накрайници, охлаждащи системи и софтуер.Лекция 2 – Доц. ЗАГОРЧЕВ
Физика на лазерите (част II-ра). Физична характеристика на лазерното лъчение. Дължина на вълната, импулс, енергия и честота. Оптични феномени: отражение, абсорбция, разсейване. Хромофори (естествени и изкуствени).Упражнение
Катедрата по Пародонтология и ЗОЛ
Зала 301 и/или Лазерен кабинет 216.
08.11.2013 г.
15:30 ч.
I Аудитория
на ФДМ
Лекция 3 – Д-р БОЗАЛИЕВА
Биологични ефекти на лазерната енергия. Клетъчни и молекулярни реакции. Затопляне, луминисценция, ензимни реакции, влияние върху възпалението и регенерацията. Лазерна аблация – същност и тъканни ефекти.Лекция 4 – Д-р БОЗАЛИЕВА
Видове лазери за дентално приложение. Нискоенергийни и високоенергийни лазери. Er:YAG, Nd:YAG, CO2, KTP, диодни лазери и др. Видове и характеристика.Лекция 5 – Д-р БОЗАЛИЕВА
Правила за безопасна експлоатация и техническа поддръжка на лазерните апарати; Калибрация на апаратите. Дозиметрия. Защита на очите, лигавицата и кожата.Упражнение
Катедрата по Пародонтология и ЗОЛ
Зала 301 и/или Лазерен кабинет 216.

КЛИНИЧЕН МОДУЛ

15.11.2013 г.
15:30 ч.
I Аудитория
на ФДМ
Лекция 6 – Д-р БОЗАЛИЕВА
Клинично приложение на лазерите в оралната хирургия.Лекция 7 – Д-р БОЗАЛИЕВА
Клинично приложение на лазерите в протетичната дентална медицина.Лекция 8 – Д-р БОЗАЛИЕВА
Нискоинтензитетна лазерна терапия (LLLT). Модулиране на възпалителния процес и регенерацията. Лазерна физиотерапия – индикации и клинични протоколи.

Упражнение
Катедрата по Пародонтология и ЗОЛ
Зала 301 и/или Лазерен кабинет 216.

22.11.2013 г.
15:30 ч.
I Аудитория
на ФДМ
Лекция 9 – Доц. ТОМОВ
Морфологични промени в твърдите и меки орални тъкани при лазерна аблация – СЕМ и хистологична характеристика. Термични ефекти при лазерно лечение – диапазон на биологична поносимост.Лекция 10 – Доц. ТОМОВ
Клинично приложение на лазерите в кариесологията. Лазерна диагностика (лазерен доплер и лазерна луминисценция). Лазерна терапия на кариеса: отстраняване на кариозни лезии и лазерна адхезивна препарация. Лазерно ецване. Адхезивен протокол при лазерно-асистирано лечение на кариес.Лекция 11 – Доц. ТОМОВ
Клинично приложение на лазерите при лечение на некариесни увреждания на ТЗТ (erosio, usura cervicalis, abrasio). Лазерна препарация и лазерно ецване, адхезивен протокол. Лазерна терапия при зъбна хиперестезия. Клинични протоколи.

Лекция 12 – Доц. ТОМОВ
Лазерно-асистирано избелване на витални и ендодонтски лекувани зъби. Видове лазерни системи за избелване на витални зъби. Клиничен протокол.

Упражнение
Катедрата по Пародонтология и ЗОЛ
Зала 301 и/или Лазерен кабинет 216.

29.11.2013 г.
15:30 ч.
I Аудитория
на ФДМ
Лекция 13 – Доц. ТОМОВ
Лазерно-асистирана ендодонтия. Обосновка. Видове лазери за ендодонтско приложение.Създаване на ендодонтски достъп, премахване на канално съдържимо и дезинфекция на кореновата канална система с лазер. Протоколи за лазерно-асистирана иригация.Лекция 14 – Доц. ТОМОВ
Клинично приложение на лазерите в ортодонтията.Коригиране на абнормни френулумни прикрепвания, разкриване на ретинирани и полуретинирани зъби, лазерно ецване за фиксиране на брекети, корективна гингивална хирургия по време и след ортодонско лечение. Клинично приложение на лазерите в детската дентална медицина. Подготовка на зъбите за нанасяне на силанти. Лечение на кариеси на млечните зъби с лазер. Мекотъканна хирургия в детска възраст.Лекция 15 – Доц. ТОМОВ
Клинично приложение на лазерите в пародонтологията. Премахване на зъбен камък с лазер и лазерен субгингивален кюретаж. Лазерно-асистирана пародонтална хирургия. Лазерно абразио (мукоабразио) на гингивата.

Упражнение
Катедрата по Пародонтология и ЗОЛ
Зала 301 и/или Лазерен кабинет 216.