Надграждащ лекционен курс за дентални лекари

Анотация на лекции на доц. Томов

АНОТАЦИИ НА ЛЕКЦИИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДИОДНИТЕ ЛАЗЕРИ

Приложение на диодните лазери в ежедневната дентална практика

Образователната цел на лекцията е да предостави на аудиторията основен преглед на клиничните процедури извършвани с диодни лазери, информация за правилната експлоатация на апаратите, правилата за безопасна работа и основни насоки според стандартите на Curriculum Guidelines and Standards for Dental Laser Education. Лекцията разглежда всички аспекти на лазер-асистираното лечение на меките и твърди тъкани в устната кухина.

Съдържание на лекцията:

 1. Диодни лазери за дентална употреба – основен технологичен преглед на съществуващите на пазара апарати
  • Софтуер и избор на програма от менюто
  • Избор на оптично влакно, смяна, почистване и поддръжка на оптичното влакно
  • Правила за безопасна работа
 2. Основни процедури; индикации и контраиндикации
  1. Меки тъкани
   • Инцизия
   • Гингивектомия и гингивопластика
   • Циркумсизия
   • Френулотомия
   • Биопсия
   • Закрит кюретаж на пародонтален джоб
   • Ниско енергийна лазерна терапия
   • Фотодинамична терапия
  2. Твърди тъкани
   • Лазер-активирано избелване
   • Лечение на дентинова хиперестезия
ОРАЛНА КАНДИДОЗА

Орална кандидоза – рискови фактори, клинични форми, диагностика и лечение

Оралната кандидоза е гъбична инфекция с многофакторна етиология, която е все по-често срещана в съвременната популация. Множество рискови фактори, като неправилно лечение с антибиотици, лошо изработени протези, имунна супресия при онкоболни и болни от СПИН, пациенти с хронични заболявания (астма, диабет и др.) водят до поява на кандидоза в устната кухина. Различните ѝ клинични форми често представлява диагностична трудност за лекуващия зъболекар. Денталният лекар трябва да умее да разпознава рисковите фактори свързани с развитието на кандидозата с цел превенция на застрашени пациенти, както и да познава всички съвременни диагностични и лечебни стратегии при това социално значимо заболяване.

Лекцията се състои от три части изложени в следната последователност:

 1. Етиология и патогенеза на кандидозата. Рискови фактори (локални и системни).
 2. Клинични форми на оралната кандидоза. Клиника, диагноза и диференциална диагноза. Съвременни диагностични тестове.
 3. Лечение и прогноза на оралната кандидоза.

Данните от няколко национални проучвания ясно показват тенденцията за увеличаване на броя на пациентите с гъбични инфекции, в това число и кандидоза. Диагностиката и лечението на оралната кандидоза касае основно квалификацията на лекарите по дентална медицина. В предложената лекция авторът прави обстоен преглед на проблема „орална кандидоза”, засягайки важни аспекти, като скрининг за рисковите фактори и коморбидност свързана с гъбичните инфекции в устната кухина, както и съвременните диагностични и лечебни стратегии при оралната кандидоза.
Авторът представя разнообразни клинични случаи от собствената си практика, в които е приложил специфични диагностични и лечебни подходи (PCR диагностика, фотодинамична терапия и др.).

ДЕНТАЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Дентално лечение на пациенти с онкологични заболявания. Проблемно-ориентиран подход

Агресивното в същността си онкологично лечение има летален ефект както върху раковите клетки, така и върху здравите. Тъканите в устната кухина са особено предразположени към такива увреждания. Това важи както за лъчетерапията, така и за химиотерапията. Много от пациентите лекувани от неоплазми локализирани в главата и шията развиват някои орални усложнения, и докато повечето от тях са относително лесни за лечение, то нелекувани навреме те допълнително влошават здравето на пациента и налагат спиране на терапията.

Най-честите проблеми, които се появяват след лъчетерапия и химиотерапия са мукозита, различни инфекции и болки. Лъчетерапията в областта на главата и шията може да увреди слюнчените жлези и да доведе до ксеростомия или да увреди лицевите мускули и темпоро-мандибуларната става, причинявайки тризмус. Тези лечения така също могат да причинят увреждане на челюстните кости (остеонекроза). Ксеростомията се отразят на тъканите в устната кухина, стимулирайки появата и остро протичане на кариес и някои лигавични лезии. Съществуващата преди лечението орална патология може да увеличи риска от инфекции и другите свързани с това усложнения. Най-важният рисков фактор водещ до проблеми, са съществуващите дентални и орални заболявания и неадекватните грижи за устната кухина по време на терапията. Проблеми като зъбен камък и плака, фрактурирани зъби, качество на наличните възстановявания, като корони и обтурации, пародонтални заболявания, наличие на мостовидни конструкции и снемаеми протези могат да затруднят съществено терапията в един по-късен етап. Бактериите и гъбичките поселяващи устната кухина могат да се развият неконтролируемо при отслабване на имунната система вследствие онкотерапията и да причинят тежки инфекции.

Образователната цел на лекцията е от една страна да подпомогне денталния лекар при планирането на превантивни мерки преди започването на онкотерапията чрез идентифициране на пациентите в риск от развитие на орални усложнения, а от друга страна да е в състояние да се справи със специфични професионални проблеми, причинени от различните лечебни методи по време и след онкотерапията.

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ


[recaptcha size:compact]