Лекция 8 и 9. Пигментни лезии на оралната лигавица. Преканцерози и рак на устната кухина

ТЕЗИС (Изтегли лекцията в PDF)

Пигментни лезии на устната лигавица (Виж помощен материалНевус на Ота)

 • Пигментни лезии на оралната лигавица – класификация.
 • Патологични прояви при ятрогенни увреждания и професионални нокси.
 • Диагностика, диференциална диагноза и поведение на денталния лекар.

Преканцерози и рак на устната кухина

 • Преканцерози – класификация.
 • Облигатни и факултативни преканцерози – диагностика, диференциална диагноза и поведение на денталния лекар.
 • Рак на устната кухина. Стадиране (TNM), лечебни стратегии и прогноза.

ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА

Пигментни лезии на устната лигавица

 • Какви са хистологичните характеристики на невуса на оралната лигавица?
 • Кои са клиничните изяви в устната кухина при болестта на Адисон?
 • Клинична характеристика на измененията в устната кухина при синдрома на Peutz-Jeghers?
 • Диференциална диагноза при локалната аргироза в устната кухина.
 • Какъв е лечебния план при хемангиом с орална локализация?
 • Какъв е изборът на биопсична техника при пигментна лезия в устната кухина?

Преканцерози и рак в устната кухина

 • Какви са хистопатологичните промени в засегнатите тъкани при carcinoma in situ?
 • Кои са клиничните симптоми при еритроплакия?
 • Диференциална диагноза при левкоплакия.
 • Какви са превантивните и лечебни стратегии засягащи оралното здраве при пациент, на който е назначена лъчетерапия в ЛЧО?
 • Каква е епидемиологията, предилекционните зони и прогнозата при карцином на езика?
 • TNM стадиране при рак на устната кухина. Лечебни стратегии.