Доц. Георги Томов – Завеждащ Отдела по Орална Патология

доц. д-р Г. Томов, дм

доц. д-р Г. Томов, дм

Доц. Георги Томов завършва с отличие дентална медицина през 2004г. във Факултета по Дентална Медицина към Медицински Университет Пловдив. Притежава специалност по „Оперативно зъболечение и ендодонтия“от 2008г. През 2009г. защитава докторска дисертация на тема „Иригация при инфектирани коренови канали – лабораторни и клинични проучвания“ и придобива научна степен „Доктор“. През 2012г. е избран за редовен доцент и ръководител на секция „Орална Патология“ към Факултет по Дентална Медицина в гр. Пловдив.

Връчване на диплома 2012

Връчване на диплом за редовен доцент от проф. С. Костянев, Ректора на Медицински Университет Пловдив

Научните и клинични интереси на доц. Томов са в областта на ендодонтията, оралната патология и диагностика, лазерната дентална медицина. Водещ изследовател в научно-изследователски проект „Орално здраве при наркотично зависими пациенти“ и съавтор на учебник по психиатрия за студенти по дентална медицина. През 2010г. е сертифициран от APLI (Азиатско-Тихоокеански Лазерен Институт) след клинично обучение по лазерна дентална медицина. През 2011г. получава награда за високи постижения в клиничните проучвания на Er:YAG лазерите (IDS, Köln), Германия. Член на IAOPWFLDBaSSIAPO, БЗС и БНСД. Гост – лектор в Университет Rey Juan Carlos, Мадрид, Испания през академичната 2010-2011 година. Автор е на над 40 пълнотекстови публикации в български и международни научни списания. Клиничен консултант на Syneron Dental Lasers (Израел) и W&H (Австрия). Лектор на национални и международни научни конгреси (БЗС, Sofia Dental Meeting, WFLDBaSSIDS и др.). Акредитиран лектор на БЗС (до април 2016) и член на редакционните колегии на в-к Дента Медика (до април 2016) и e-Dentico (Полша). Заместник председател на БЗС и председател на „Комисия по информация“ към БЗС (до април 2016).